Τι είναι τα Μέσα Ατομικής Προστασίας και που χρησιμεύουν;

Ως Μέσα Ατομικής Προστασίας (ή εξοπλισμός), νοείται κάθε εξοπλισμός τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά ή να φέρει κατά την εργασία, για να προστατεύεται από έναν ή περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και κάθε συμπλήρωμα ή εξάρτημα του εξοπλισμού που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό.

Ο σκοπός χρήσης των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) είναι να μειωθεί η έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους, όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ή περιορισθούν, σε αποδεκτό επίπεδο, με τεχνικά μέσα, διοικητικούς ελέγχους ή μέσα συλλογικής προστασίας.

Τα Μ.Α.Π. δεν αντιμετωπίζουν την πηγή ή την προέλευση του κινδύνου, αλλά απαιτούνται όταν υφίσταται ο κίνδυνος. Στην ουσία αποτελούν ένα είδος φράγματος ανάμεσα στον χρήστη και στο περιβάλλον εργασίας.

Σκοπός του σεμιναρίου

Καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για την εκτίμηση, την επιλογή και τη σωστή χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας  κατά την εργασία.

Με το πέρας του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα αντίστοιχα πρότυπα, για κάθε κατηγορία Μ.Α.Π., την συμβατότητα μεταξύ διαφορετικών τύπων Μ.Α.Π., καθώς και τους περιορισμούς που τυχόν υπάρχουν. Με αυτό τον τρόπο θα είναι σε θέση να επιλέξουν το σωστό τύπο Μ.Α.Π., ανά κατηγορία εργασιών, για τους εργαζομένους τους.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Τεχνικούς ασφαλείας
 • Μηχανικούς ασφαλείας
 • Υπευθύνους ασφαλείας κ.λπ.

Ενότητες

 • Σκοπός
 • Διακινδύνευση (Βασικές έννοιες, ορισμοί)
 • Ιεραρχία Ελέγχων
 • Αξιολόγηση καταλληλόλητας των Μ.Α.Π.
 • Νομοθεσία
 • Μέσα Ατομικής Προστασίας κεφαλής
 • Μέσα Ατομικής Προστασίας οφθαλμών & προσώπου
 • Μέσα Ατομικής Προστασίας κάτω άκρων
 • Μέσα Ατομικής Προστασίας άνω άκρων
 • Μέσα Ατομικής Προστασίας ακοής
 • Αναπνευστική προστασία
 • Ατομικά συστήματα προστασίας από πτώση
 • Ιματισμός υψηλής ορατότητας και ανακλαστικότητας
 • Ένδυση εργασίας
 • Έξυπνα Μ.Α.Π., το μέλλον της προστασίας των εργαζομένων
 • Βιβλιογραφία – πηγές

Επικοινωνήστε μαζί μας, στο info@omicron.edu.gr, για τον προγραμματισμό της εκπαίδευσης  ή συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας.

Published On: 4 Νοεμβρίου, 2022 / Categories: Νέα / Tags: , , /