Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Ασφάλεια σε Περιορισμένο Χώρο”

Περιορισμένοι Χώροι

Πληροφορίες – Συντελεστές

 • Πρόγραμμα: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ
 • Εκπαιδευτικός Φορέας : OMICRON SAFETY CONSULTING
 • Φορέας Πιστοποίησης : AXIA CERT LTD
 • Πρότυπο : NFPA 350 Guide for Safe Confined Space Entry and Work (National Fire Protection Association)
 • Εισηγητής:   Κοκλάνης Βασίλειος

Στόχος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαθέτει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την εκτίμηση των κινδύνων και στη συνέχεια την εξάλειψη, μετριασμό και έλεγχο των κινδύνων αυτών, για εργασίες εντός και γύρω από τον περιορισμένο χώρο.

Σκοπός του είναι να επιτύχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο Ασφάλειας, μέσω των συγκεκριμένων βέλτιστων πρακτικών, για όλες τις εργασίες, για το προσωπικό που εργάζεται εντός και γύρω από τον περιορισμένο χώρο.

ίναι συμπληρωματικό βοήθημα και δεν προορίζεται να αντικαταστήσει απαιτήσεις σε υπάρχοντες ή μελλοντικούς κώδικες, πρότυπα, κανονισμούς και νομοθεσία, που αφορούν δραστηριότητες εντός ή γύρω από τον περιορισμένο χώρο.

Ειδικότερα, μετά το πέρας του σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

 • Να αναγνωρίζουν τους περιορισμένους χώρους.
 • Να εντοπίζουν και να αξιολογούν τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με εργασίες εντός ή γύρω από τον περιορισμένο χώρο.
 • Να εφαρμόζουν διορθωτικά μέτρα για την εξάλειψη, μετριασμό και έλεγχο των κινδύνων.
 • Να κατανοούν την αναγκαιότητα παρακολούθησης της ατμόσφαιρας, μέσω ειδικών οργάνων, καθώς και να είναι σε γνώση τους ο τρόπος λειτουργίας τους, ο τρόπος χρήση τους και τυχόν περιορισμών που έχουν.
 • Να αναγνωρίζουν και να εφαρμόζουν διάφορες μεθοδολογίες και τεχνικές αερισμού/εξαερισμού για έναν περιορισμένο χώρο, συμπεριλαμβανομένου και του αντίστοιχου εξοπλισμού.
 • Να κατανοούν τις βασικές αρχές/μεθοδολογίες διάσωσης με τον αντίστοιχο εξοπλισμό.
 • Να γνωρίζουν ποια είναι τα καθήκοντα του παρατηρητή ασφαλείας.
 • Να γνωρίζουν ποια είναι τα βασικά σημεία ενός προγράμματος για περιορισμένους χώρους.
 • Να γνωρίζουν την αναγκαιότητα της χρήσης των βασικών και ειδικών Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), των περιορισμών τους  και της ενδεχόμενης αλληλεπίδρασης μεταξύ τους.

Πρότυπο

Το πρόγραμμα «Περιορισμένοι Χώροι» στηρίζεται στον Αμερικάνικο καθοδηγητικό οδηγό NFPA 350 Guide for Safe Confined Space Entry and Work (National Fire Protection Association).

Το πλήρες πρόγραμμα αποτελείται από τρία επίπεδα εκπαίδευσης :

 • Basic: Απευθύνεται σε τεχνικό προσωπικό που θα εισέλθει στον κλειστό χώρο για εργασίες.
 • Pro: Απευθύνεται σε μηχανικούς και επικεφαλείς ασφάλειας βιομηχανικών και χημικών εγκαταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό, τις διαδικασίες, την προετοιμασία και την επέμβαση σε κλειστό εξοπλισμό.
 • Rescue: Περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και διάσωσης.

Η πρακτική άσκηση γίνεται σε συνεργασία με το κέντρο εκπαίδευσης Marine Training & Safety Consulting (MTSC), με προσομοίωση σεναρίων σε κλειστό χώρο, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της δραστηριότητας του πελάτη.

Το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να παρέχει όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης ή και κάθε ένα ξεχωριστά.

Θεματολογία

 • Σκοπός, Στόχοι
 • Εισαγωγή
 • Βασικές έννοιες, Ορισμοί
 • Εκπαίδευση
 • Αναγνώριση του περιορισμένου χώρου
 • Αναγνώριση των κίνδυνων
 • Αξιολόγηση των κινδύνων
 • Επικοινωνία
 • Παρακολούθηση της ατμόσφαιρας
 • Εξάλειψη, μετριασμός και έλεγχος των κινδύνων
 • Αερισμός – Εξαερισμός
 • Σχέδιο διάσωσης
 • Παρατηρητής Ασφαλείας
 • Προγράμματα/Διαδικασίες περιορισμένου χώρου
 • Αναγνώριση λαθών, παραδείγματα
 • Βιβλιογραφία – πηγές