Εκπαιδευτικό σεμινάριο:

Ασφαλής εργασία σε Περιορισμένο Χώρο

Σε πολλές εργασιακές δραστηριότητες είναι απαραίτητο να πραγματοποιούνται εργασίες σε περιορισμένο χώρο.

Στους χώρους αυτούς συνήθως η είσοδος και η έξοδος είναι δύσκολη, μπορεί να υπάρχει έλλειψη οξυγόνου ή να αναπτυχθεί τοξικό ή εύφλεκτο περιβάλλον, με αποτέλεσμα πρόκλησης εργατικού ατυχήματος. Μπορεί, επίσης, να συνυπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι για την ασφάλεια των εργαζομένων, οι οποίοι να σχετίζονται με ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, πτώσεις από ύψος, εγκλωβισμοί, κλπ.

Δυστυχώς ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων που έχουν συμβεί, τόσο διεθνώς, όσο και στη χώρας μας, κατά την διάρκεια των συγκεκριμένων εργασιών, είναι μεγάλος.

Η συχνότητα και η σοβαρότητα των κινδύνων, που σχετίζονται με τέτοιου είδους εργασίες, απαιτεί την ύπαρξη της κατάλληλης πρόληψης, μέσω της εκτίμηση τους και της τήρησης διαδικασιών ασφαλούς εργασίας.

Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό διαθέτει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση την εκτίμηση των κινδύνων και στη συνέχεια την εξάλειψη, μετριασμό και έλεγχο των κινδύνων αυτών, για εργασίες εντός και γύρω από τον περιορισμένο χώρο.

Σκοπός αυτού του οδηγού είναι να επιτύχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο Ασφάλειας, μέσω των συγκεκριμένων βέλτιστων πρακτικών, για όλες τις εργασίες για το προσωπικό που εργάζεται εντός και γύρω από τον περιορισμένο χώρο.

Αυτός ο οδηγός είναι συμπληρωματικό βοήθημα και δεν προορίζεται να αντικαταστήσει απαιτήσεις σε υπάρχοντες ή μελλοντικούς κώδικες, πρότυπα, κανονισμούς και Νομοθεσία, που αφορούν δραστηριότητες εντός ή γύρω από τον περιορισμένο χώρο.

Ειδικότερα μετά το πέρας του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

  • Να αναγνωρίζουν τους περιορισμένους χώρους.

  • Να εντοπίζουν και να αξιολογούν τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με εργασίες εντός ή γύρω από τον περιορισμένο χώρο.

  • Να εφαρμόζουν διορθωτικά μέτρα για την εξάλειψη, μετριασμό και έλεγχο των κινδύνων.

  • Να κατανοούν την αναγκαιότητα παρακολούθησης της ατμόσφαιρας μέσω ειδικών οργάνων, καθώς και να είναι σε γνώση τους ο τρόπος λειτουργίας τους, ο τρόπος χρήση τους, και τυχόν περιορισμών που έχουν.

  • Να αναγνωρίζουν και να εφαρμόζουν διάφορες μεθοδολογίες και τεχνικές αερισμού/εξαερισμού για έναν περιορισμένο χώρο, συμπεριλαμβανομένου και του αντίστοιχου εξοπλισμού.

  • Να κατανοούν τις βασικές αρχές/μεθοδολογίες διάσωσης με τον αντίστοιχο εξοπλισμό.

  • Να γνωρίζουν ποια είναι τα καθήκοντα του παρατηρητή ασφαλείας.

  • Να γνωρίζουν ποια είναι τα βασικά σημεία ενός προγράμματος για περιορισμένους χώρους.

  • Να γνωρίζουν την αναγκαιότητα της χρήσης των βασικών και ειδικών ΜΑΠ, των περιορισμών τους και της ενδεχόμενης αλληλεπίδρασης μεταξύ τους.

Μετά το πέρας του σεμιναρίου και την επιτυχή εξέταση των εκπαιδευόμενων, δίνεται πιστοποιητικό εκπαίδευσης από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης διάρκειας 3 ετών.

Δηλώστε τώρα συμμετοχή!